Archive

2007


Notebook Series
แนวคิดการออกแบบสมุดจดบันทึกที่ผู้ใช้ได้มีส่วนร่วมในการเลือกแนวทาง
ที่เหมาะกับตัวเอง คุณสามารถเลือกผสมผสานรูปแบบหลากสไตล์ของปกหนัง
กับเนื้อในของสมุดบันทึก ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน

การออกแบบสัญลักษณ์เพื่อนำไปผลิตของที่ระลึกประจำปีที่เน้นประเด็น CSR ขององค์กร ภายใต้เรื่อง Global Warming